Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 148

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Eksoten vuoden 2022 taloudellinen kehys

 

Kh 21.06.2021 § 121 

 

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin neuvottelumenettelykokous koskien vuoden 2022 taloudellista kehystä pidettiin 28.5.2021.

 

Joulukuussa 2020 hyväksyttyä talousraamia esitetään korotettavaksi runsaalla 15 milj.eurolla. Summa sisältää jo Eksoten omasta toiminnan tehostamisesta saavutettavaksi arvioidut noin 11 milj.euron säästöt, joiden toteutuminen on epävarmaa ja se osaltaan voi lisätä katettavaa alijäämää vuonna 2023, jolloin se lisää kuntien maksettavaksi jäävää osuutta myös kuntayhtymän purkautuessa hyvinvointialueen toiminnan alkaessa.

 

Samalla kuntakohtaiset maksuosuudet on päivitetty huomioon ottaen vuoden 2020 palvelujen kustannukset.

 

Rautjärven kunnan osalta tämä tarkoittaisi maksuosuuden nousua vuonna 2022 aiemmin arvioidusta 701.598 euroa.

 

Neuvottelumenettelykokouksessa Rautjärven kunnan puolesta ei otettu kantaa koko Eksoten kustannusraamiin, mutta ilmoitettiin, että Rautjärven kunta ei hyväksy kuntakohtaisia maksuosuuksia ilman lisäselvitystä.

 

Rautjärven kunnan 31.5.2021 lisäselvityksen pohjalta on tarkennettu kuntakohtaisia maksuosuuksia erityisesti vanhusten kotihoidon osalta.

 

Eksoten takautuvien palkkasaatavien kirjaaminen henkilön kustannus-paikalle on suhteellisesti nostanut erityisesti hoivan vuoden 2020 kustannuksia, jolla on merkittävä vaikutus myös Rautjärven maksuosuuden nousuun. Hoivan kustannusnoususta vuonna 2020 selittyy 9,8 % takautuvien palkkasaatavien maksusta, kun sen vaikutus keskimäärin Eksotessa on 5,6 %. Rautjärven kunnan osuus kaikista kustannuksista on 3,1%, mutta hoivasta 4,2 %.

 

Keskimääräisesti laskettuna tämä tarkoittaa, että Rautjärven kunnalle kertyy laskennallisesti maksettavaa noin 200.000 euroa enemmän, kun vuosina 2021 ja 2022 kertyvä ylijäämä kirjataan tasaisesti kaikille toiminnoille. Vuoden 2022 maksuosuudessa tästä on 50 %, johtuen maksuosuuden määräytymisestä kahden vuoden keskiarvon perusteella. Tarkkoja kuntakohtaisia lukuja ei ole tässä vaiheessa saatavissa.

 

Kotihoidon aluepalveluissa Ruokolahdelle oli jätetty kohdistamatta osa kustannuksista. Lisäksi huomioon on nyt otettu muitakin kuntakohtaisten kustannusten kohdistuksen oikaisuja.

 

Vammaispalveluiden asumispalveluiden kasvu johtuu siitä, että vuosina 2019 ja 2020 palvelun piiriin on siirtynyt neljä henkilöä omista asunnoistaan.

 

Tarkennusten jälkeen Rautjärven maksuosuuden nousu suhteessa aiemmin arvioituun on 675.785 euroa vuonna 2022. Kun otetaan huomioon vammaispalvelujen käytön kasvu ja hoivan osuus takautuvista palkkasaatavista niin kustannusnousu Rautjärven osalta asettuu keskimääräiseen Eksoten kustannusten nousuun.

 

Vaikka valtionosuuden perusteissakin tapahtuisi muutoksia, kustannusten nousu on Rautjärven osalta joka tapauksessa niin suuri, että vuoden vuoden 2022 talousarvio kääntyy alijäämäiseksi.

 

Kuntayhtymän hallitus käsittelyssä on esitys kuntien virallisen lausunnon pyytämisestä 20.8.2021 mennessä. Suunnitellun aikataulun perusteella uusi kunnanhallituksen on mahdollista ensimmäisessä kokouksessaan käsitellä kunnan lausunto.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Eksoten neuvottelumenettelykokouksen muistion sekä Rautjärven kunnan pyytämät selvitykset ja niihin saadut vastaukset ja siirtää kunnan lausunnon antamisen uudelle kunnanhallitukselle.

Jatkovalmistelussa tulee selvittää erityisesti henkilöstömitoitukseen saatavan korotetun valtionosuuden vaikutus kunnan talouden tasapainoon vuonna 2022.

Kunnanhallitus esittää kantanaan, että takautuvista palkkasaatavista johtuva vuoden 2020 tilinpäätöksen kattamaton alijäämä katetaan ensi sijassa madollisesta kiinteistöjen yhtiöittämisen myyntivoitosta, jolloin se tulee ottaa huomioon vuoden 2020 kuntakohtaisten kustannusten laskennassa ja lopullisen vuoden 2022 maksuosuuden määrittelyssä.

Hyvinvointialueen käynnistyessä kattamaton alijäämä tulee kattaa perussopimuksen mukaisesti peruspääoman suhteessa eikä edellisten vuosien käyttöön perustuen.                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 

Kh 16.08.2021 § 148 

127/00.04.01/2021

 

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän yhtymähallitus pyytää kuntien lausuntoa esitettyjen maksuosuuksien hyväksymisestä vuodelle 2022 sekä ehdollisesta hyväksymisestä vuodelle 2023 20.8.2021 mennessä. Vuoden 2022 osalta jäsenkuntien maksuosuuksien yhteissumma on sitova. Vuoden 2023 osalta kuntien laskennallinen käyttö v. 2021 vaikuttaa vuoden 2023 lopulliseen maksuosuuteen, mikäli toiminta ei jo siirry hyvinvointialueen toiminnaksi.

 

Perusteluna esitykselle todetaan:

"Laki tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon mitoituksesta sekä asiakasmaksulain uudistus nostavat Eksoten kustannuksia vuosina 2021 - 2023 yhteensä noin 17,8 milj. euroa. Lakien valmistelun yhteydessä oli ilmoitettu, että nämä muutokset kompensoidaan valtion toimesta. Valmistelun edetessä ilmeni, että kompensointi tapahtuu kunnille valtionosuuksien muutoksina.

 

Koska muutokset valtionosuuksiin tehdään keskimääräisinä, ei Eksoten kustannusten nousu välttämättä vastaa kuntien valtionosuuksien muutosta, koska Etelä-Karjalan maakunnassa on keskimääräistä iäkkäämpää väestöä ja asiakasmaksut on jo nostettu maksimitasolle. Eksoten TA2021 - TS2023 talousarviovalmistelussa kustannuksiin oletettiin saatavan kompensaatio. Tästä syystä näitä kustannuksia ei huomioitu lausuntopyynnössä, missä kunnilta pyydettiin lausunnot 7.12.2020 mennessä toimenpiteistä Eksoten palkkakiistan taloudellisten vaikutusten kattamiseksi.

 

Nykyisillä TA2021 - TS2023 mukaisilla jäsenkuntaosuuksilla ei ole mahdollista suunnitella Eksoten taloutta tasapainoon ja kattaa jo syntyneitä alijäämiä. V. 2020 syntyi, lähinnä koronakustannusten takia, 4,3 milj. euroa suunniteltua enemmän alijäämää ja Eksoten omiin toimenpiteisiin sisältyy jo vuosille 2022 ja 2023 säästötavoitetta yhteensä jo 11,3 milj. euroa.

 

Näin ollen jäsenkuntien maksuosuuksien lisäkorotustarve vuosina 2022 - 2023 on n. 15 milj. euroa. Vuonna 2021 koronakustannuksiin on suunniteltu saatavaksi täysimääräiset korvaukset joko suoraan valtiolta tai kuntien Eksotelle siirtämien valtionosuuksien kautta."

 

Esitetyt maksuosuudet ovat aiemman kunnanhallituksen käsittelyn mukaisia.

 

Kuntien maksuosuudet

 

 

 

 

Alijäämän kattaminen

 

 

Palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksen ja asiakasmaksulain muutoksen kuntakohtaisista vaikutuksista ei vielä ole tarkkaa arvioita suuruusluokkana valtionosuusperusteen nousu on noin 200.000 euron luokkaa. Kokouksessa annetaan selvitys arvioiduista vaikutuksista.

 

Näin arvioituna kompensaatiot kattavat noin 1/3 voimassa olevaan taloussuunnitelmaan perustuvasta noususta, jolloin Eksoten kustannusten nousun nettovaikutus olisi noin 400.000 euroa vuonna 2022.

 

Hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alusta kuntakohtainen laskelma muuttuu teoreettiseksi ja kustannusvaikutukset syntyvät kuntayhtymän purkautumisesta. Rautjärven kunnassa on tehty pakolliset varaukset aiemmin syntyneen alijäämän kattamisesta peruspääoman suhteessa, joten varaukset riittänevät purkautumiskustannuksiin.

 

Kunnalle on edullisempaa varmistaa vuodelta 2022 esityksen mukainen alijäämän kattaminen, kuin jättää alijäämän kattaminen kuntayhtymän purkautumisen yhteyteen.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Rautjärven kunnan osalta Eksoten esityksen vuoden 2022 maksuosuudesta ja ehdollisesta maksuosuudesta vuodelle 2023.

Kunnanhallitus esittää kantanaan, että takautuvista palkkasaatavista johtuva vuoden 2020 tilinpäätöksen kattamaton alijäämä katetaan ensi sijassa madollisesta kiinteistöjen yhtiöittämisen myyntivoitosta, jolloin se tulee ottaa huomioon vuoden 2020 kuntakohtaisten kustannusten laskennassa ja lopullisen vuoden 2022 maksuosuuden määrittelyssä.

Hyvinvointialueen käynnistyessä kattamaton alijäämä tulee kattaa perussopimuksen mukaisesti peruspääoman suhteessa eikä edellisten vuosien käyttöön perustuen.
                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa