Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.08.2021/Pykälä 136

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanhallituksen kokoukset kokouskutsut ja -ajankohdat sekä esityslistat

 

Kh 16.08.2021 § 136 

143/00.02.01/2021

 

 

 

Valmistelija Harri Anttila, kunnanjohtaja

p. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

 

Hallintosäännön §:t 119 - 122 sisältävät määräykset kokouksien järjestämisestä.

 

" Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä, vaatimukset täyttävässä, toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen kuulo- ja näköyhteyden yhteyden avulla. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

 

Toimielin voi myös päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin. Sähköistä päätöksentekomenettelyä ei kuitenkaan voi käyttää toimielimen julkisissa kokouksissa.

Toimielin päättää ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä määrätä toimielimen päätöksestä poikkeavan kokousajan tai peruuttaa kokouksen.

 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään kolme päivää ennen kokousta, jos toimielin ei ole päättänyt pitemmästä ajasta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

 

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit."

 

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen vakiintuneena kokouspäivänä ja -aikana on ollut maanantai klo 14.00. Maakunnan muiden kuntien kanssa yhtenäinen kokouspäivä on helpottanut yhteistyötä.

 

Kunnanhallitus on kokoontunut säännönmukaisiin kokouksiin noin 3 viikon välein, joka on osoittautunut sopivaksi niin asiamäärien kuin määräaikojen noudattamisen osalta. Kokouksista on pidetty kesätaukoa ja kiireisimpinä aikoina kuten talousarvion käsittelyn yhteydessä kokousväliä on tihennetty.

 

Kunnantalon kokousympäristöä on muokattu niin, että kokouksiin voidaan osallistua etänä lukuun ottamatta suljettuna lippuäänestyksenä toteutettavaa henkilövaalia. Kunnanhallituksen jäsenillä on käytettävissä kunnan tarjoama sähköinen ympäristö.

 

Kunnan sähköinen kokousympäristö mahdollistaa myös osan asioiden ennakkokäsittelyn sähköisesti niin, että jäsenet voivat ennakolta hyväksyä päätösehdotuksen, jolloin kaikkien hyväksymää asiaa ei enää käsitellä kokouksessa.

 

Kunnanvaltuuston kokoukset on suunniteltu pidettäväksi 13.9., 15.11. ja 13.12.2021. Kunnanhallituksen perehdytysiltakoulu on suunniteltu pidettäväksi 4.10.2021.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Anttila Harri

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. Kunnanhallituksen kokouksissa tulee puheenjohtajan, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän olla tilassa, josta on tekniset edellytykset seurata kokouksen osallistujia kuulo- ja näköyhteyden avulla. Muut voivat osallistua kokoukseen etänä tietoturvallisesta paikasta näkö- ja kuuloyhteydellä.
2. Puheenjohtajan ja kunnanjohtajan niin sopiessa osa asioista voidaan ottaa ennakkokäsittelyyn.
3. Kokouskutsu lähetetään julkaisemalla esityslista kunnan sähköisessä kokousympäristössä viimeistään kokousviikkoa edeltävänä torstaina.
4. Kokouskutsun ja esityslistan julkaisemisesta ilmoitetaan saajan ilmoittamaan numeroon tekstiviestillä ja rautjarvi.fi osoitteeseen sähköpostilla.
5. Sähköisessä kokousympäristössä julkisten asioiden lukuoikeudet esityslistalle annetaan kunnanhallituksen varajäsenille, tarkastuslautakunnan varsinaisille ja henkilökohtaisille varajäsenille sekä niille valtuustoryhmien puheenjohtajille, jotka eivät ole edustettuna kunnanhallituksen kokouksessa.
6. Esityslista julkaistaan Rautjärven kunnan kotisivuilla rautjarvi.fi liitteineen kokouskutsun lähettämispäivänä.
7. Salassa pidettävät asiat julkaistaan ainoastaan kunnanhallituksen jäsenille.
8. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kolmen viikon välein kunnantalolla klo 14.00 alkaen.
9. Syyskauden 2021 kokousaikatauluksi vahvistetaan:
6.9., 27.9., 18.10., 8.11., 22.11.,7.12. ja 20.12.2021 sekä 17.1.2022.
                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa