Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.03.2021/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvointipalveluiden liikunta-avustusten myöntämisperusteet vuodelle 2021

 

Hyvlk 17.03.2021 § 21 

79/02.05.01.00/2021

 

 

 

Valmistelija Marjut Rita, liikunnanohjaaja

 p. 0400750629, s-posti: marjut.rita@rautjarvi.fi

 

Liikuntalain 18.12.1998/1054 1 §:n mukaan "lain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla". Lisäksi lain tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

 

Edelleen lain 2 §:n mukaan "yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt."

 

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Avustuksilla kunta voi ohjata kuntalaisille suunnattua liikuntatarjontaa ja liikunnan laatua.

 

Kunnan hallintosäännön 5 luvun 26 §:n mukaan yhteisöjen avustusten myöntämisestä ja palkitsemisesta päättää hyvinvointilautakunta. Avustusta voivat hakea rautjärveläiset liikuntayhdistykset.

 

Avustuksen myöntämisperusteissa painotetaan kuntalaisten eri ikäryhmien mahdollisimman laajaa kattavuutta ja tarjonnan määrää. Lisäksi painotetaan ohjaajien ja valmentajien koulutusta ja tätä kautta harjoitusten ja tapahtumien laadukkuutta, suunnitelmallisuutta ja kasvatuksellisuutta. Avustusten myöntämisperusteita harkittaessa on otettava huomioon se, miten järjestö toimii liikuntalain tarkoituksen toteuttamiseksi. Lisäksi avustusten hakijoiden keskinäisessä vertailussa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu ja laajuus.

 

Vuoden 2021 liikuntatoimen talousarvioon on varattu avustusmäärärahaa jaettavaksi liikuntajärjestöille 16 000 . Avustukset tullaan ilmoittamaan haettavaksi kunnan ilmoituslehdessä ja kunnan kotisivuilla julkaistaan kuulutus.

 

Sivistyslautakunta on vahvistanut liikuntatoimen toiminta-avustusten myöntämisperusteet 6.6.2012/36 §. Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet liikuntajärjestöjen toimintaan eri tavoin. Liikuntajärjestöjen toiminta on ollut pysähdyksissä tai rajoitettuna eri pituisia ajanjaksoja vuoden 2020 aikana lajitarjonnasta riippuen. Tästä syystä tulee tarkistaa ja muokata avustusten jakoperusteita.

 

Avustukset voitaisiin jakaa niin, että puolet avustuksesta (8000 €) jaetaan tasan hakemuksen toimittaneiden järjestöjen kesken, kun liitteenä on toimitettu tilinpäätös, toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toinen puoli avustuksesta (8000 €) jaetaan avustuskriteerien kohdan c mukaisesti vuoden 2020 toiminnan perusteella.

Myöntämisperusteiden kohta c, toiminta: 50 % kokonaisavustuksesta jaetaan harjoitusten (50 %), kuntotapahtumien (25 %) yksittäisiä, pelien ja kilpailujen (25 %) kesken. Jaossa otetaan huomioon osanottajien määrä ja harjoituskertojen määrä.

 

Toimivallan edelleen siirtäminen avustuspäätöksissä

 

Rautjärven kunnan hallintosäännön § 33:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtäjällä on velvollisuus seurata siirretyn toimivallan käyttöä.

 

Jotta avustusprosessi ja avustusten myöntäminen nopeutuisi, hyvinvointijohtaja voisi jatkossa tehdä liikunta-avustusten myöntämisen viranhaltijapäätöksenä liikunnanohjaajan valmistelun perusteella. Hyvinvointijohtajan päätöksen perusteena toimisi hyvinvointilautakunnan hyväksymät avustusten myöntämisperusteet vuodelle 2021. Hyvinvointilautakunnalle tuodaan tiedoksi myönnetyt avustukset jakoperusteineen.

 

Esittelijä Liikunnanohjaaja Rita Marjut

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää, että puolet avustuksesta (8000€) jaetaan tasan hakemuksen toimittaneiden järjestöjen kesken, kun tarvittavat liitteet on toimitettu. Toinen puoli avustukseen varatuista määrärahoista (8000 €) jaetaan avustuskriteerien kohdan c mukaisesti vuoden 2020 toiminnan perusteella. Hyvinvointilautakunta valtuuttaa hyvinvointijohtajan tekemään päätökset avustuksista näiden perusteiden mukaisesti.                           

 

Päätös Keskustelun aikana hyvinvointilautakunnan jäsen Josefina Nissilä teki muutosehdotuksen siten, että puolet avustuksesta (8000€) jaetaan tasan hakemuksen toimittaneiden järjestöjen kesken, kun tarvittavat liitteet on toimitettu. Toinen puoli avustukseen varatuista määrärahoista (8000 €) jaetaan avustuskriteerien kohdan c mukaisesti vuoden 2020 toiminnan perusteella. Hyvinvointijohtaja ja liikunnanohjaaja valmistelevat ehdotuksen myönnettävistä avustuksista näiden myöntämisperusteiden mukaisesti ja tuovat asian hyvinvointilautakunnan päätettäväksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava muutosehdotus, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan niin, että jokainen hyvinvointilautakunnan jäsen äänestää puheenvuorollaan joko alkuperäistä päätösehdotusta tai muutosehdotusta. Äänestysehdotus hyväksyttiin.  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 ääntä muutosehdotukselle ja 2 ääntä alkuperäiselle päätösehdotukselle. Puheenjohtaja totesi äänin 3-2 Josefina Nissilän muutosehdotuksen tulleen hyvinvointilautakunnan päätökseksi.

Timo Paajanen jääväsi itsensä ja oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa