Dynasty tietopalvelu Haku RSS Rautjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.rautjarvi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.03.2021/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hyvinvointipalveluiden toiminta-avustusten myöntämisperusteet vuodelle 2021

 

Hyvlk 17.03.2021 § 22 

79/02.05.01.00/2021

 

 

 

Valmistelija Pipsa Vuorela, hyvinvointisihteeri

 p. 040 181 4026, pipsa.vuorela@rautjarvi.fi

 

Kunnan hallintosäännön 5 luvun 26 §:n mukaan yhteisöjen avustusten myöntämisestä ja palkitsemisesta päättää hyvinvointilautakunta.

Rautjärven kunta myöntää toiminta-avustuksia järjestöille, yhteisöille ja kylätoimikunnille. Avustuskohteena ja toiminnan tarkoituksena tulee olla kunnan asukkaiden monipuolinen ja hyvinvointia edistävä toiminta. Avustusta voidaan hakea mm. palkkauskustannuksiin, toimitilakuluihin, laite- tarvikehankintoihin, koulutukseen sekä tapahtumien  järjestämiseen. Vuodelle 2021 on varattu avustusmäärärahaa 15 000 euroa.

 

Myöntämisperusteet

 

1. Hakijan tulee olla rekisteröity yhdistys tai vapaaehtoistyötä tekevä yhteisö. Hakija tulee olla toiminut vähintään yhden (1) kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.

 

2. Hakijan kotipaikkakuntana tulee olla Rautjärvi tai hakijalla tulee olla aktiivista toimintaa Rautjärven kunnan alueella.

 

3. Toiminnan tulee kohdistua kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja tukea Rautjärven kuntastrategian ja hyvinvointi-palveluiden tavoitteita, jotka ovat:

 

- perheystävällinen hyvän elämän Rautjärvi

- kuntalaisten osallistamisen aktivointi

- digitaitojen lisääminen

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet ovat:

- terveelliset elintavat

- mielen hyvinvointi

- työllisyys

 

4. Avustuspäätöstä tehtäessä huomioidaan

- Toiminnan sisältö, tarkoitus ja määrä.

- Toiminnan merkitys paikalliselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hyvinvointityölle.

- Toiminnan kohdentuminen / vaikutusalue.

- Hakijan taloudellinen asema.

- Hakijan muualta saamat avustukset sekä muut kunnan myöntämät avustukset. Samaan kohteeseen voi pääsääntöisesti hakea vain yhtä kunnan myöntämää avustusta.

- Avustusta ei myönnetä opinto-/ja virkistysmatkoihin, opinnäytetyöhön, kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan tai talkootyön laskennallisiin kustannuksiin.

 

5. Hyvinvointilautakunnan avustusten myöntämisperusteissa painotetaan erityisesti yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja laajempaa vaikuttamista sekä aktiivisuutta hyvinvointipalvelujen tukemisessa ja vapaaehtoistyössä. Lisäksi painotetaan vaikuttavuutta eri ikäryhmissä, kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä, matalan kynnyksen liikuntatarjontaa sekä vertaisohjaamisen hyödyntämistä toiminnassa. Erityisesti yhteistoiminta toisten samaa tai samankaltaista toimintaa harjoittavien järjestöjen tai valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa huomioidaan. Avustuskohteen toiminnan tulee olla avointa kaikille.

 

6. Avustusta ei myönnetä tarkoitukseen, josta kunta tai kuntakonserniin kuuluva yhtiö on tehnyt erillisen osto- tai muun palvelusopimuksen.

 

7. Avustushakemuksen liitteenä täytyy olla yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma. Lisäksi liitteenä tulee olla selkeä suunnitelma avustuksen käytöstä ja siitä, kuinka se toteuttaa kohdassa 3 esitettyjä tavoitteita.

 

8. Myönnettävän avustuksen määrään voi vaikuttaa korottavasti, mikäli hakija esittää hakemuksessa toteutettavan suunnitelman kunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

 

9. Myönnetyt avustukset maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille sen jälkeen, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Avustus tulee käyttää hakemusvuoden aikana.

 

10. Avustuksen käytöstä hakijan tulee toimittaa selvitys (kustannuserittely kuitteineen) seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

11. Hakijan tulee pitää yhteystietonsa ajantasaisina ja ilmoittaa muutoksista Rautjärven kunnalle.

 

12. Hakijan tulee päivittää avustuksen kohteeseen liittyvät tapahtumat ja toiminnot Etelä-Karjalan sähköiseen tapahtumakalenteriin https://tapahtumat.ekarjala.fi/

 

13. Avustus peritään takaisin, jos se jää käyttämättä tai jos annettujen selvitysten osalta ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä. Jos avustusta ei ole käytetty, kunta perii sen takaisin. Jos avustuksen käyttö siirtyy, tulee siitä toimittaa kuntaan selvitys ja päivitetty suunnitelma avustuksen käytöstä, josta hyvinvointijohtaja tekee viranhaltijapäätöksen.

 

14. Kunnan kohdeavustukset vuodelle 2021 ovat haettavissa 29.3.-25.4.2021 Etelä-Karjalan sähköisen asiointipalvelun kautta. Postitse tai sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.

 

15. Hakuajankohdan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

 

Toimivallan edelleen siirtäminen avustuspäätöksissä

 

Rautjärven kunnan hallintosäännön § 33:n mukaan toimielin voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtäjällä on velvollisuus seurata siirretyn toimivallan käyttöä.

 

Jotta avustusprosessi ja avustusten myöntäminen nopeutuisi, hyvinvointijohtaja voisi jatkossa tehdä toiminta-avustusten myöntämisen viranhaltijapäätöksenä. Hyvinvointijohtajan päätöksen perusteena toimisi hyvinvointilautakunnan hyväksymät avustusten myöntämisperusteet. Hyvinvointilautakunnalle tuotaisiin tiedoksi myönnetyt avustukset perusteluineen (mm. suunniteltu yhteistyö kunnan kanssa).

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Nevalainen Virpi

 

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy päivitetyt toiminta-avustusten myöntämisperusteet esityksen mukaisesti ja valtuuttaa hyvinvointijohtajan tekemään päätökset avustuksista näiden perusteiden mukaisesti.                           

Päätös Keskustelun aikana hyvinvointilautakunnan jäsen Josefina Nissilä teki muutosehdotuksen siten, että hyvinvointilautakunta hyväksyy päivitetyt myöntämisperusteet esityksen mukaisesti ja hyvinvointijohtaja ja hyvinvointisihteeri valmistelevat ehdotuksen myönnettävistä avustuksista näiden myöntämisperusteiden mukaisesti ja tuovat asian hyvinvointilautakunnan päätettäväksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava muutosehdotus, asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan niin, että jokainen hyvinvointilautakunnan jäsen äänestää puheenvuorollaan joko alkuperäistä päätösehdotusta tai muutosehdotusta. Äänestysehdotus hyväksyttiin.  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 ääntä muutosehdotukselle ja 0 ääntä alkuperäiselle päätösehdotukselle. Puheenjohtaja totesi äänin 5-0 Josefina Nissilän muutosehdotuksen tulleen hyvinvointilautakunnan päätökseksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa